czwartek, 22 marca 2018

„Mają ogień, ale to dziki ogień"

Apostoł Piotr pod koniec swojego życia napisał: "Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę" (2 P 2:1).

Paweł skierował podobne słowa ostrzeżenia do starszych kościoła w Efezie: "Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący [rzeczy] przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego [z was]" (Dz 20:29-31).

Purytańscy banici kościoła anglikańskiego dostrzegali prawdy, które od czasów apostolskich koegzystowały wraz ze stopniowym rozwojem chrześcijaństwa. Kościół Boży w każdym wieku narażony był na ataki. Było to rzeczywistością w czasach apostolskich; w XVI wieku gdzie purytanie dążyli do oczyszczenia kościoła anglikańskiego, jest również realnością współcześnie. 

Zawsze byli obecni fałszywi bracia, prorocy, nauczyciele i apostołowie. Paweł nie bez przyczyny porównał fałszywych nauczycieli do wilków drapieżnych, których jedynym celem jest czynienie spustoszenia wewnątrz stada. Jest to sprawa największej wagi gdyż stawką jest życie wieczne.

poniedziałek, 19 marca 2018

"Lecz ja znieczulę serce faraona"

Marcin Luter wielce się zmagał usiłując dojrzeć relację pomiędzy Bożą suwerennością a ludzką wolną wolą i grzechem. To spod pióra Lutra pochodzi jedna z największych książek jaka kiedykolwiek została napisana w tym temacie, „O niewolnej woli”. Kiedy Luter zmagał się z tym problemem, szczególnie borykał się ze starotestamentowymi fragmentami, w których czytamy o tym, że Bóg zatwardził serce faraona (Wj 4:21, 7:3-4, 13-14, 22-23, 8:15, 19, 30-32; 9:27-10: 2; 10:16-20, 24-28).

Kiedy czytamy te fragmenty, mamy tendencję do myślenia: „Czy to nie sugeruje, że Bóg nie tylko działa poprzez pragnienia i działania ludzi, ale faktycznie przymusza ich do zła?”. Ostatecznie Biblia mówi, że to Bóg zatwardził serce faraona.

czwartek, 15 marca 2018

Czym jest upamiętanie się?

Dwie rzeczy wskazują na to, że upamiętanie się jest wewnętrzną przemianą umysłu i serca, a nie tylko żalem za grzechy bądź poprawą postępowania.

Pierwszą z nich jest sam termin „upamiętać się” (gr. metanoeo), złożony z dwóch członów: meta oraz noeo. Drugi człon (noeo) odnosi się do umysłu oraz myślenia, postrzegania, skłonności i zamierzeń człowieka. Z kolei pierwszy człon (meta) jest przedrostkiem oznaczającym ruch lub przemianę.

Na przykład meta występuje jako przedrostek w słowach metabaino (przeniesienie lub zmiana położenia z jednego miejsca na drugie); metaballo (zmiana czyjegoś sposobu myślenia); metago (prowadzić lub przesuwać z jednego miejsca na drugie); metatithemi (dostarczać z jednego miejsca do drugiego, umieszczać w innym miejscu, przenosić); metastrepho (powodować zmianę w stanie lub warunku, zmieniać); metaschematizo (zmieniać formę czegoś, przekształcać, zmieniać).

wtorek, 13 marca 2018

„Komukolwiek przebaczycie grzechy…” – podstawa sakramentu pokuty?

Kościół Katolicki naucza, że katolicy muszą wyznawać wszystkie swoje grzechy ciężkie kapłanowi w sakramencie pokuty. Kościół Katolicki mówi, że obowiązek ten wynika z prawnej władzy kapłaństwa. Kościół Katolicki twierdzi, że Chrystus dał tę moc kapłanom, gdy ukazał się apostołom, tchnął na nich i powiedział: „A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”, (J 20:22-23) Kościół Katolicki twierdzi, że sakrament pokuty jest właściwym zastosowaniem tej władzy, którą Pan dał kapłanom (osądzania i przebaczania).

środa, 7 marca 2018

Niezachwiane zaufanie

„Nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu” (Ps 112:7)

Niepewność jest straszna. Gdy będąc z dala od domu, nie mamy z niego żadnych wiadomości, skłonni jesteśmy się martwić i nie dajemy się przekonać, że brak wiadomości jest dobrą wiadomością. Wiara jest lekarstwem na tego rodzaju zmartwienie: Pan poprzez swojego Ducha zlewa na duszę świętego pokój i zabiera strach o teraźniejszość i przyszłość.

Musimy zabiegać o tego rodzaju pokój serca, o którym mówi psalmista. Nie polega to jedynie na wierze w tę czy inną Bożą obietnicę, ale na stałym zaufaniu Bogu i pewności, jaką w Nim mamy – że ani On sam nie uczyni nam nic złego, ani nie pozwoli nikomu nam zaszkodzić.

poniedziałek, 5 marca 2018

Czym jest bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu?

Marek w swojej Ewangelii (Mk 3) udziela częściowej odpowiedzi na to pytanie. Przyczyną dla której Jezus mówił w ten sposób było to, że „mówili: Ma ducha nieczystego” (w. 30). Oto pewny znak tego, że człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie popełnienia tego grzechu – zaciekły opór wobec Jezusa, który ostatecznie przejawia się w traktowaniu go jako krańcowego zła w naszym życiu.

Grzech ten przybiera także bardziej współczesne formy. Jedną z nich jest branie za zupełną głupotę nawrócenie do Chrystusa i bycie Mu posłusznym jako Panu. Właśnie taką świadomą ślepotę i zatwardziałość serca wobec Chrystusa prezentowali teologowie faryzejscy.

wtorek, 27 lutego 2018

Zbawienie nie jest w twoich rękach!

Człowiek nie ma nic, czym mógłby się chlubić nawet swoją wiarą. Jeśli chlubisz się swoją wiarą, jeśli chlubisz się faktem, że uwierzyłeś, a inni nie uwierzyli, nie jest to już dłużej łaska, nie jest to dłużej na Bożą chwałę, a uznanie należy się twojej wierze. 

Zbawienie musi być albo z uczynków, albo z łaski i jeśli przypisujesz sobie zasługę, nawet w postaci swej wiary, zmienisz wiarę w uczynki i pomniejszasz Bożą chwałę, ujmujesz zasadzie łaski i temu, że zbawienie jest bezpłatnym darem od Boga. Ono jest w całości od Boga; jest z wiary, żeby mogło być z łaski i po to, by cała chwała należała do Boga.

środa, 14 lutego 2018

Czym jest prawdziwa miłość?

„Wszystko czego potrzebujesz to miłość” (All you need is love). Tak śpiewali Beatlesi. Jeśli mówiliby o Bożej miłości, to stwierdzenie miałoby w sobie ziarno prawdy. Ale to co zwykle rozumie się poprzez miłość w popkulturze, nie jest prawdziwą miłością w ogóle; jest to śmiercionośne oszustwo. Ta miłość jest czymś dalekim od „wszystkiego czego potrzebujesz”, a raczej jest to coś czego desperacko powinieneś unikać.

Apostoł Paweł podkreśla to wyraźnie w Efezjan 5:1-3. Pisze: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym".

poniedziałek, 12 lutego 2018

Ekumenizm po Soborze Watykańskim II

Jeśli, jak twierdzi Kościół Katolicki, Bóg uznaje dobre uczynki katolików jako podstawę ich zbawienia, to co będzie w tym względzie z dobrymi uczynkami judaistów, muzułmanów, hinduistów, buddystów, a nawet agnostyków? Czy są oni w stanie osiągnąć życie wieczne?

Sobór Watykański II przedstawił całą ludzkość jako jedną społeczność, która zadaje te same pytania dotyczące życia i Boga. Sobór uznał duchowe i moralne wartości judaizmu, buddyzmu, hinduizmu i islamu. Sobór mówi, że ci niechrześcijanie „w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego” i objęci są Bożym planem zbawienia. To samo jest prawdą w odniesieniu do tych, którzy praktykują najbardziej prymitywne formy religii:

poniedziałek, 5 lutego 2018

Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale

Jeden ze współczesnych filozofów chrześcijańskich powiedział, że powinniśmy być napełnieni osłupieniem i zdumieniem widząc sposób w jaki ludzie traktują Słowo Boże. Francis Schaeffer napisał: „Chciałbym zwrócić się do tych, którzy uważają się za biblijnie wierzących chrześcijan i powiedzieć im, że jeżeli wiedzą, jak Słowo Boże bywa wykoślawiane tak, jak to się dzieje dzisiaj, i nie są poruszeni do łez i nie są oburzeni, to wątpię, czy oni kochają Boga”.

To bardzo mocne słowa, gdyż to naszemu pokoleniu przyszło żyć w czasach duchowego odstępstwa oraz upadku tego, co niegdyś było nazywane światem „chrześcijańskim”. Niedbalstwo zwykłych chrześcijan blokuje ich przed podjęciem wysiłku „walki o wiarę raz przekazaną świętym”, a w życiu tych, którzy Mu służą produkuje ociężałość oraz byle jakość, czego efektem jest stopniowa degradacja naszych społeczności, które zamiast wzrastać wypełniając wolę Pana, zamieniają się w pogorzeliska będące ledwie wspomnieniem dawnej gorliwości.

wtorek, 30 stycznia 2018

Dążenie do świętości w życiu chrześcijanina

Największy reformator XVII wieku, zwany „księciem purytan” w swojej książce „O umartwianiu grzechu” postawił tezę, która nieustannie skłania mnie do refleksji nad życiem chrześcijańskim. John Owen stwierdził, że siła, głębia, pokój i radość w naszym życiu duchowym zależą od umartwiania uczynków ciała.

Według Owena słowa napisane przez Pawła w Liście do Rzymian: „Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć” (Rz 8:13 UBG) nie odnoszą się do życia wiecznego, gdyż o osobach do których skierowano te słowa powiedziano w wersecie pierwszym tego samego rozdziału, że nie ma dla nich potępienia: „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, [którzy] nie postępują według ciała, ale według Ducha”.

Wielu z nas pragnie zdrowego życia duchowego. Pobożnego i świętego wzrostu w Chrystusie. Czy więc kluczową rzeczą w omawianym temacie nie jest kwestia umartwiania uczynków ciała?

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Zostać, czy opuścić Kościół katolicki?

Nie sądź, że pozostając w Kościele katolickim, możesz go zmienić. Chociaż każdy błąd został wytknięty Kościołowi katolickiemu przez innych już dawno temu, kościół odmawia słuchania o swoich błędach. Kościół katolicki nigdy nie uznał ani jednego doktrynalnego błędu. Faktycznie, nie może tego uczynić, gdyż w przeciwnym wypadku ludzie uświadomiliby sobie, że roszczenie kościoła do nieomylności jest farsą. Będąc daleko od uznania swych błędów, Kościół katolicki przez wieki bezwstydnie przeciwstawiał się krytykom, plamiąc swoje ręce ich krwią. Rada, której udziela Bóg chrześcijaninowi znajdującemu się w niebiblijnej instytucji, jest jej opuszczenie: Obj 18:4-5; 2 Kor 6:17

czwartek, 18 stycznia 2018

Jesteś jak Saul czy Dawid?

Oto pytanie dla każdego chrześcijanina. Zadaj je sobie: „Czy sprawdzając moje serce mogę powiedzieć, że jestem jak Saul, czy jak Dawid? Skąd wiem, że jestem rzeczywiście wierzącym, nie zaś tylko oszukującym samego siebie, nienawróconym pseudo-wierzącym?”. 

Odpowiedź brzmi, że ci którzy kochają Pana, przestrzegają jego przykazań (J 14:15). To pierwszy i najbardziej podstawowy test. To test, którego Saul ciągle nie mógł zdać. To dzięki temu połączeniu – chęci postępowania według Bożej woli z radością płynącą z praktycznej pobożności – doświadczane jest uświęcenie przez Ducha Świętego (1 P 1:2). 

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Regulowane karcenie

„Będę cię korygował do pewnego stopnia” Jr 30:11 (KJV)

Bycie pozostawionym bez skorygowania oznaczałoby śmiertelne niebezpieczeństwo i dowodziłoby tego, że Bóg powiedział: „Z bożkami związał się przyjaźnią, zostaw go” (Oz 4:17). Boże, nie dopuść żeby to kiedykolwiek stało się naszym udziałem! Niezakłócone niczym powodzenie powinno budzić obawy i drżenie. Bóg napomina i karci tych, których kocha, a tym, którzy Go nie szanują, pozwala tuczyć się bez obaw jak przeznaczonym na rzeź wołom. To z miłości nasz Niebieski Ojciec używa rózgi na swoje dzieci.

wtorek, 9 stycznia 2018

Gdy jedzenie staje się bogiem

Między mną a jedzeniem istnieje skomplikowana relacja. Jedzenie zawsze było czymś, do czego się uciekałam. Smutna? Zjem lody. Powód do świętowania? Upiekę ciasto. Specjalny czas sam na sam z moim dzieckiem? Pójdźmy zjeść śniadanie na mieście. Pora nadrobić czas z przyjacielem? Jest pewna meksykańska restauracja wprost idealna na to.

Jedzenie nie jest dla mnie jedynie środkiem przetrwania czy nawet świętowania; jest także środkiem, który ma zaradzić nudzie, przynieść pocieszenie czy ułatwić przejście przez trudne życiowe momenty.  

I prawdę powiedziawszy, znajduję wiele słusznych wymówek, żeby jeść nierozważnie i nie ćwiczyć się w opanowaniu: jestem zapracowana, mam dużą rodzinę, w której jest wiele wybrednych jedzeniowo osób, wolę spędzić więcej czasu na chrześcijańską służbę niż na planowanie posiłków.

 

5 Sola Reformacji - Tylko Bogu chwała Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger