czwartek, 3 października 2019

Wierna żona

Kilka dni temu mój mąż napisał artykuł o byciu wiernym mężem, i to spowodowało, że zaczęłam zastanawiać się, co to znaczy być wierną żoną. Bycie żoną mojego męża jest jedną z największych radości w moim życiu, ale mam jeszcze wiele do nauczenia. Moje rozważania, podobnie jak mojego męża, zostały napisane z myślą o ideale, któremu nie dorównuję.

Wierna żona jest wierną chrześcijanką. Oznacza to, że doszła ona do takiego momentu w swoim życiu, gdzie widzi własne grzechy przeciwko Bogu jako swój największy problem a miłość Chrystusa do niej, która zaprowadziła go na śmierć za nią, widzi jako swój największy skarb. 


Jest ona kobietą, którą Chrystus tak ukochał, że ona kocha Go wzajemnie i pragnie robić wszystko, co On jej nakazuje. To z tego miejsca – od bycia ukochaną przez Chrystusa – jest ona wolna, aby być wierną żoną dla swojego męża, zamiast wymagać by mąż kochał ją w taki sposób w jaki ona chce być kochana. Miłość Chrystusa do niej sprawia, że ona może zacząć być taką żoną, jaką Chrystus ją powołał by była.

Wierna żona jest pomocą dla swojego męża. Bóg powiedział "Niedobrze by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc." (Rodz.2;18). Pod Bożym panowaniem jej misją w tym świecie jest jej mąż i dom, który razem tworzą. To oznacza, że ona jest jego "niezbędnym sprzymierzeńcem". Jest zorientowana na używanie swoich słów, swojego czasu i swoich czynów by budować, zachęcać i wspierać swojego męża w Chrystusie, pomagać mu w jego Bożym powołaniu w tym świecie. Może to robić głownie w domu, może to robić również pracując poza domem (jak widzimy w Przysłów 31 kobieta kupuje pole i sprzedaje odzież). Jednak pierwszorzędnym powołaniem kobiety jest jej mąż. On jest jej pierwszą troską gdy jest poddana Bogu, a gdy jej mąż widzi, że jego dobro leży na jej sercu, z łatwością może jej zaufać. Jej pragnieniem jest by wyświadczać mu dobro a nie zło, we wszystkim co mówi i robi, gdzie "dobro" jest zdefiniowane przez Boga w Jego Słowie.

Wierna żona szanuje swojego męża. Bóg mówi żonom aby szanowały swoich mężów. (Ef 5:33). Szanowanie męża oznacza honorowanie jego pragnień, myśli, opinii, pracy i osiągnięć. Chrześcijańska żona uczy się szanować swojego męża przez patrzenie na Jezusa, który przelał krew i zmarł za jej grzechy, aby dać jej życie wieczne. I ten Jezus mówi jej, że ma szanować swojego męża. 


Ona wierzy, że to, co mówi jej Jezus musi być dla niej dobre – nawet jeśli jej mąż postępuje w sposób, który nie zasługuje na szacunek. Nie mam na myśli by żona szanowała grzeszne zachowania swojego męża. Mam na myśli to, że pobożność lub brak pobożności jej męża nie ma nic wspólnego z przestrzeganiem przez nią nakazu Chrystusa by "poważała swojego męża." Nic, co robi jej mąż, nie powinno odwodzić jej od mówienia i zachowywania się wobec niego z szacunkiem. A jeśli jej mąż zachowa się niehonorowo, powinna do niego zwracać się tonem pełnym szacunku i tak też się zachowywać, gdy konfrontuje go z jego grzechem. 

Szacunek przejawia się w zadawaniu wyważonych pytań (a nie oskarżycielskich) aby mogła upewnić się, że właściwie zrozumiała sytuację czy opinię męża, bez wyciągania pochopnych wniosków, bez sprzeciwu wobec jego myśli czy pomysłów zanim uważnie wysłucha, bez przybierania postawy wojowniczości. Chrześcijańskiej żonie łatwo jest szanować wiernego męża. Lecz podporządkowując się Bogu, wierna żona może zachowywać się z szacunkiem wobec męża nie narażając na kompromis prawdy i sprawiedliwości.

Wierna żona poddaje się swojemu mężowi. Bóg mówi "Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu" (Ef 5:22). Jezus daje to przykazanie żonom, za które przelał krew i umarł aby wykupić je od niewoli grzechu i nieszczęścia. Wychodzi ono z miłosiernego serca okazującego miłość dla nich i za nie. To oznacza poddanie się żony jej mężowi jako pierwszemu po Chrystusie. 

Wierna żona uczy się jak poddawać się grzesznemu mężowi poprzez wiarę, że Jezus ją kocha, pragnie dla niej dobrego i daje jej tylko dobre przykazania. Jej poddanie się Panu Jezusowi sprawia, że odważnie podporządkowuje swoją wolę woli swojego męża, zamiast wymagać by on podporządkował się jej. Miłość Chrystusa do niej przekonuję ją, że Jego drogi są lepsze niż jej własne. Miłość Chrystusa do niej sprawia, że pewnie opowiada się za Chrystusem przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i nieprawdzie, i nawet staje przeciwko mężowi, jeśli trwa on w grzechu, z którego nie chce pokutować. 

Poddanie nigdy nie oznacza przyzwolenia na przemoc czy zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu. Raczej oznacza oddawanie chwały Chrystusowi i poddawanie się Mu, nawet ponad mężem. A jej poddanie Chrystusowi wzbudza w niej pokorę do poddanie się mężowi we wszystkim co nie jest grzechem. Ona może nie poddać się mężowi jeśli on zapragnie zająć miejsce Boga w ich domu lub pozbawić ją wolności, by mogła podążać za Nim z mądrością.

I wreszcie, wierna żona świadczy o ewangelii swojemu mężowi. Ona rozumie, że Pan Jezus wybaczył jej wiele grzechów przeciwko doskonale i nieskończenie świętemu Bogu. Łaska wypływająca z ewangelii oznacza, że żona może wybaczyć z serca swojemu mężowi wiele pomniejszych grzechów. 


Wie, że Bóg patrzy na nią jak na usprawiedliwioną, chociaż nie jest sprawiedliwa, tylko z powodu Chrystusa i Jego sprawiedliwości. To pozwala jej traktować męża jako usprawiedliwionego, choć nie jest on sprawiedliwy. Rozumie, że Bóg ukochał ją w Chrystusie, wtedy gdy nie zasługiwała na jego miłość i to pozwala jej kochać męża poprzez przestrzeganie Bożych przykazań w stosunku do niego, nawet kiedy mąż na to nie zasługuje. 

Ona zna również drogocenne słowa życia, które Bóg kieruje do niej z powodu Chrystusa: usprawiedliwiona, uniewinniona, kochana, członek mej rodziny, przyjaciółka. Dzięki temu używa ona swego języka by przekazywać słowa ewangelii swojemu mężowi. Przypominając mu o miłości Chrystusa i o swojej nadziei na przyjście nowego świata. "Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia."(Przys. 31:26). 

Tylko Chrystus i osobiste poznanie Go może sprawić, że żona będzie wierną, pełną szacunku i oddaną pomocnicą, do czego powołał ją Bóg dając jej męża.

Źródło: https://founders.org/2016/11/22/a-faithful-wife/

Tłumaczyła: Katarzyna Lewandowska
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger