poniedziałek, 28 października 2019

5 Sola Reformacji

Sola Scriptura
Sola Scriptura oznacza „tylko Pismo”. Wskazuje, że tylko Pismo ma prawo mówić w Bożym imieniu, ponieważ pochodzi od Boga. Możemy myśleć o kościele jak o nauczycielu, który uczy nas Pisma Świętego, ale sam nieustannie musi podawać się jego autorytetowi. Nie ma on żadnej władzy i znaczenia poza tą, którą daje mu Słowo Boże.

Jak pisał J.I. Packer: „Podstawą chrystianizmu jest przyjmowanie nauczania biblijnego, będącego osobistym Bożym pouczeniem, za ludzkim pośrednictwem, przekazywanym, jak to Jan Kalwin wyraża, wprost ze świętych ust Boga. Jeśli Pismo Święte jest rzeczywiście samym Bogiem głoszącym i nauczającym, jak zawsze utrzymywało szeroko pojęte ciało Kościoła, to pierwszym znakiem dobrej teologii jest powtarzanie przez nią Słowa Bożego najwierniej, jak się tylko da”.

Solo Christo
Drugie sola znaczy „tylko Chrystus”. Oznacza to, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a grzeszną ludzkością. „Cóż może być większą zniewagą dla Boga niż to, że nie wierzymy Jego obietnicom?” napisał Marcin Luter. Tylko przez Chrystusa nasze grzechy są przebaczone, a my sami otrzymujemy Jego sprawiedliwość. Tylko przez Jezus Chrystusa jesteśmy pojednani z Bogiem Ojcem. Chrystus stworzył pomost pomiędzy Bogiem a grzeszną ludzkością.

Sola Fide
Sola Fide czyli „tylko wiara”. Oznacza to, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie własnym wysiłkiem lub dobrymi uczynkami. Zamiast tego, możemy osiągnąć zbawienie tylko przez wiarę w Jezusa i całkowite poleganie na Jego sprawiedliwości, która może zbawić nas od grzechu i śmierci.

Sola Gratia
Sola Gratia czyli „tylko łaska”. Oznacza, że zbawienie jest wyłącznym dziełem łaski Bożej okazanej człowiekowi. Nie zasługujemy i nie jesteśmy w stanie osiągnąć zbawienia dzięki swoim dobrym uczynkom. Bóg posłał swojego Syna, aby wykonał dzieło, którego my nie byliśmy w stanie i dlatego teraz dzięki Jezusowi Bóg może okazać nam łaskę, na którą nie zasłużyliśmy.

Soli Deo Gloria
Soli Deo Gloria oznacza „tylko Bogu chwała”. Oznacza to, że wszystko co robimy i w co wierzymy ma być czynione dla chwały Boga, a nie dla naszej własnej.
Prawda, że Bóg zbliżył się do nas w przebaczaniu i łasce Chrystusa, była sercem reformacji. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga poprzez dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie nasze dobre uczynki są następstwem łaski okazanej nam przez Boga.

W czasach reformacji Kościół rzymskokatolicki również wierzył, że Pismo Święte ma autorytet i że ludzie potrzebują wiary w Chrystusa i łaski Bożej. Zapomnieli o słowie „tylko”. Dodali lub zdefiniowali na nowo każdą z tych rzeczy, a w efekcie powstał system wierzeń, którego nie znajdujemy w Biblii i dlatego dziś tak ważnym jest skupienie się na pięciu Sola Reformacji. 
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger