poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Zawsze się radujcie!

Czy wiesz jaki jest najkrótszy werset w Nowym Testamencie? Oczywistą odpowiedzią jest fragment z Ewangelii Jana 11:35: „Jezus zapłakał”. Jest to najkrótszy werset w angielskich tłumaczeniach Biblii. Jednak w greckim oryginale najkrótszym wersetem jest fragment z 1 Listu do Tesaloniczan 5:16 „Radujcie się zawsze”. Jest to niewielki fragment z wielkimi konsekwencjami.

Słowo „radujcie się” jest wezwaniem do radości. Termin ten był hasłem przewodnim wśród pierwszych chrześcijan. Bardziej niż terminem używanym w uwielbieniu, był on słowem pozdrowienia. Jezus użył go właśnie w takim kontekście w Ewangelii Mateusza 28:9. Paweł wykorzystał je jako pożegnanie w Koryncie (2 Kor 13:11). Zazwyczaj witamy się z kimś słowami „cześć” lub „dzień dobry”. Jaką zachętą byłoby jednak gdybyśmy nawzajem nawoływali się do radości?

W 1 Liście do Tesaloniczan 5:16 Paweł wzywa świętych do radości. Jest to polecenie, które wyjaśnia, że radość to coś więcej niż szczęście. Szczęście jest emocjonalną odpowiedzią na przychylne, przyjemne lub dające satysfakcję okoliczności. Nie możesz zmusić kogoś, aby był szczęśliwy. Dla chrześcijan, wezwanie do radości jest Bożym przykazaniem. To przykazanie jest użyte w czasie teraźniejszym. Oznacza ono „trwanie (kontynuowanie) w radości”.

To wszystko sprawia, że 1 Tes 5:16 jest trudnym przykazaniem. To boskie polecenie byłoby łatwiejsze do przełknięcia gdyby po prostu kierowało nas do radości. Oczywiście, jest wiele sytuacji i powodów, aby się radować. Jednak przykazanie wzywa nas, abyśmy radowali się zawsze, a nie tylko w określonych sytuacjach. W jaki sposób chrześcijanie mogą zawsze się radować?

Pierwszy List do Tesaloniczan 5:16-18 przedstawia to, co zostało nazwane „stałymi zaleceniami ewangelii”. Te wezwania dotyczą wszystkich chrześcijan w każdym miejscu i w każdej sytuacji. „Zawsze się radujcie, zawsze się módlcie za wszystko dziękujcie”. Te polecenia mogą wydawać się bardzo znane. Jednak ich uzasadnienie jest często pomijane: „Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was”. Czy chcemy poznać jaka jest wola Boża dla nas, zawsze i w każdej sytuacji? Jego wolą jest abyśmy się zawsze radowali, nieustannie modlili i dziękowali za wszystko, we wszystkich okolicznościach.

Trwamy w duchowym buncie, jeśli nie jesteśmy radośni, nie modlimy się i nie mamy w sobie wdzięczności. Bożą wolą dla naszego życia jest coś więcej niż tylko okoliczności, z którymi się spotykamy. Chodzi o to w jaki sposób reagujemy na to wszystko czego doświadczamy w życiu.
Mamy zawsze się radować, jest to wola Boża dla naszego życia. Jednak posłuszeństwo temu przykazaniu nie jest po prostu aktem naszej woli. Może być osiągnięte przez wiarę w Chrystusa. Nieustanna radość chrześcijanina „w Chrystusie” jest wolą Bożą dla nas.

To jest klucz do życia pełnego radości. Niezbawieni ludzie nie radują się w Bogu, nie modlą się do Boga ani nie okazują Mu wdzięczności. Religijni ludzie czasami się radują, modlą się kiedy chcą i dziękują Bogu kiedy wszystko układa się po ich myśli. Jednak chrześcijanie zawsze się radują, nieustannie się modlą i dziękują we wszystkich okolicznościach. Nie robią tego ponieważ są odporni lub obojętni na zagrożenia i pułapki życia. Czynimy to ponieważ jesteśmy w Chrystusie Jezusie.

Kiedy nasz Pan zakończył swoją mowę w Wieczerniku, podał prowokacyjnie wyjaśnienie dla swoich ostatecznych poleceń, które dał uczniom: „To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat” (J 16:33).
Pan chce, aby Jego uczniowie mieli pokój. Ale prawdziwy pokój nie jest brakiem negatywnej, bolesnej i trudnej rzeczywistości. 

Faktem jest, że uczniowie Chrystusa będą cierpieć w tym świecie. Nie jesteśmy wolni od kłopotów ponieważ jesteśmy w Chrystusie. Wręcz przeciwnie, podążanie za Chrystusem zawsze niesie ze sobą próbę wiary, brzemię duszy i zagrożenie życia. Choroba. Zawód. Prześladowanie. Odrzucenie. Rozczarowanie. Strata. Staniemy nawet w obliczu śmierci. Jednak możemy nabrać otuchy nawet pośrodku największego zamętu wiedząc o tym, że Chrystus zwyciężył świat.

Jako naśladowca Chrystusa musisz znać dwa podstawowe fakty o świecie. Po pierwsze, świat jest pełen cierpienia. Po drugie, i co najważniejsze, jest to pokonane cierpienie. Nasz Pan zwyciężył świat. Ta odważna deklaracja suwerennego autorytetu nie została wygłoszona po zmartwychwstaniu, ale przed śmiercią na krzyżu w całej jego moralnej niesprawiedliwości, fizycznym cierpieniu i duchowej agonii. Już wtedy nasz Pan pokonał świat. Ten, który został ukrzyżowany za nasze grzechy, zmartwychwstał, aby ogłosić, że: „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28:18).

Trudności w życiu są nieuniknione. Ale to nie one mają ostatnie słowo. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus jest zwycięzcą świata. Pan Jezus Chrystus króluje nad niebem i ziemią. Obejmuje to wszystkie błogosławieństwa i obciążenia mające miejsce w twoim życiu. Raduj się z tej wspaniałej prawdy teraz i na wieki.

H.B. Charles Jr.
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger