poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest aktem tworzenia połączenia pomiędzy dwoma określonymi punktami: naszą ludzką potrzebą a zasobami Boga oferowanymi nam w Chrystusie.

Prawdziwi chrześcijanie odkryli, ze Bóg, w Chrystusie, oferuje im łaskę, miłosierdzie, przebaczenie, pokój, życie i miłość. To wszystko zawiera się w Ewangelii, „dobrej nowinie” Jezusa Chrystusa.

Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana; Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie” (2 P 1:2-4)

Prawdziwi chrześcijanie doświadczają również tego jak bardzo potrzebują wszystkich tych rzeczy. To dlatego ich serca wołają: „Moja dusza wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków PANA; moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego” (Ps 84:2)

Modlitwa rozpoznaje potrzeby serca i przedstawia je Bogu. W ciszy lub na głos. Może być bardzo prosta jak: „Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Łk 18:13) lub bardziej szczegółowa jak Arcykapłańska modlitwa naszego Pana (J 17). Może być również wyrażona w formie pieśni. Psalmy są nazwane „modlitwami Dawida” (Ps 72:20).
Chrześcijańska modlitwa obejmuje Bożą wolę objawioną w Piśmie Świętym jako normę oraz przewodnika. Celem jest proszenie w harmonii o rzeczy, które Bóg chce dla nas.

Boże przymierze obietnicy, przypieczętowane krwią Chrystusa (1 Kor 11:25) jest niezawodną podstawą dla naszych modlitw (2 Kor 1:20). Kiedy boska oraz ludzka wola zgadzają się za sobą zgodnie z Bożym postanowieniem, modlitwa z pewnością doczeka się odpowiedzi (1 J 5:14-15).

Chrześcijańska modlitwa rozwija nasze zaufanie Chrystusowi we wszystkich potrzebach, a także rzeczach, które mamy do wykonania. Zakłada nawet prośbę o naukę modlitwy, a także łaskę, aby w niej wytrwać.

Nie możemy rościć sobie żadnego prawa do Boga, ale musimy całkowicie polegać na zasługach i modlitwach Chrystusa, a także na niezbędnej pomocy Ducha Świętego (Rz 8:26). To dlatego Chrystus nakazał nam modlić się w Jego imieniu (J 15:16, 16:24).

Chrześcijańska modlitwa jest również częścią naszego upamiętania. W modlitwie, wyznajemy nasze grzechy, prosząc Boga o przebaczenie i o siłę do ich uśmiercenia. Z Bożej perspektywy, prawdziwie wyznany grzech jest grzechem przebaczonym (Ps 32:5). Co więcej, ten sam Bóg, który przebacza nasze grzechy, oczyszcza nas również ze wszelkiej niesprawiedliwości (1 J 1:9).

Wreszcie, chrześcijańska modlitwa jest aktem uwielbienia (Ps 65:1-2). Kiedy poznajemy Boga w Chrystusie, wychwalamy Go jako Boga Wszechmogącego i naszego Niebiańskiego Ojca. Jeśli doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu, uczymy się dziękować Mu za Jego dobre dary.

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności” (Jk 1:17).

Uczymy się również radować w próbach, ciężkich doświadczeniach, w stratach, smutku, wiedząc, że te rzeczy nie spotykają nas w oddzieleniu do Bożej woli (Rz 8:28.29).

Musimy wiele się nauczyć, aby prowadzić zdrowe życie modlitewne. Módlmy się o łaskę otwarcia naszych serc na Słowo Boże i Ducha Bożego, abyśmy mogli otrzymać pojętny umysł i dające się kształtować sumienie. Rozpocznijmy teraz, prosząc Boga o łaskę, aby wzrastać w poznaniu Chrystusa.

Oprac. Developing a healthy prayer life James W. Beeke and Joel R. Beeke

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger