piątek, 19 kwietnia 2019

10 rezultatów zmartwychwstania

Oto dziesięć niesamowitych rzeczy, które zawdzięczamy zmartwychwstaniu Jezusa:

1. Mamy Zbawiciela, który nigdy więcej nie umrze. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. List do Rzymian 6:9

2. Upamiętanie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. Dzieje Apostolskie 5:30-31

3. Nowe narodzenie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. I List Piotra 1:3

4. Przebaczenie grzechu. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. I List do Koryntian 15:17

5. Duch Święty. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Dzieje Apostolskie 2:32-33

6. Nie ma potępienia dla wybranych. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. List do Rzymian 8:34

7. Osobista społeczność i ochrona Jezusa. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. Ewangelia Mateusza 28:20

8. Potwierdzenie nadchodzącego sądu. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje Apostolskie 17:31

9. Ocalenie od przyszłego gniewu Bożego. I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. I List do Tesaloniczan 1:10

Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. List do Rzymian 5:9

10. Nasze własne zmartwychwstanie. Wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z wami. II List do Koryntian 4:14

Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. List do Rzymian 6:4

A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Rz 8:11

A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą. I List do Koryntian 6:14
Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. I List do Koryntian 15:20


John Piper

 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger