czwartek, 22 listopada 2018

Bóg nienawidzi niemoralności seksualnej

Ten, który kocha musi także nienawidzić. Ten, który kocha to co jest dobre, korzystne i zaszczytne musi także nienawidzić tego co jest złe, szkodliwe i godne pożałowania. Jesteśmy definiowani przez rzeczy, które kochamy, a także rzeczy którymi się brzydzimy. Ta prawda tak samo odnosi się do Boga (albo mówiąc poprawnie, ta prawda która odnosi się do Boga, jest jednocześnie prawdziwa w stosunku do nas). Bóg który kocha musi również nienawidzić.

Biblia mówi nam o wielu rzeczach, których Bóg nienawidzi. Czasami wyrażając to w bezpośredniej formie mówiąc: „Bóg nienawidzi tego”, a innym razem opisując pewne rzeczy za pomocą słów „obrzydliwy”, „wstrętny” itp. Kiedy zbierzemy to wszystko w jedną całość zobaczymy osiem kategorii rzeczy, których Bóg nienawidzi. Dziś chcemy przyjrzeć się seksualnej niemoralności.

Bóg nienawidzi seksualnej niemoralności
Ludzie są istotami seksualnymi. Jesteśmy oczywiście czymś o wiele większym, ale na pewno nie mniejszym. Nasza seksualność jest częścią tego kim jesteśmy; dobrym darem od Boga danym, aby połączyć męża i żonę i powiększać ludzką rasę. Podobnie jak wszystkie inne rzeczy, które posiadamy, nasza seksualność została nam powierzona w zaufaniu. Musimy nią wiernie zarządzać, korzystając z niej w sposób zgodny z Bożymi przykazaniami oraz odrzucać ją we wszelkich przejawach zakazanych przez Boga.

Bóg określił, że seks może istnieć tylko w małżeństwie pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą; dalsze regulacje są określone tylko w tym kontekście (1 Kor 7:1-5). Podobnie jak grzechem jest uprawiać seks poza małżeństwem, tak samo grzechem jest nie uprawiać seksu w małżeństwie.

Bóg kocha gdy ludzie wykorzystują dar seksualności w sposób w jaki on nakazał. Siłą rzeczy więc nienawidzi kiedy ludzie wykorzystują ten dar w niewłaściwy sposób. W szczególności Bóg nienawidzi aktów homoseksualnych oraz sodomii (3M 18:22-23) lub gdy kobieta nosi ubrania mężczyzny lub mężczyzna kobiety (5M 22:5). Nienawidzi ofiar, składanych jako dochód z prostytucji – w tym przypadku prostytucji sakralnej (5M 23:18). Możemy to zastosować do współczesnego kontekstu i stwierdzić, że pieniądze zarobione nielegalnie hańbią Boga, nawet jeśli są ofiarowywane na szlachetny cel.

Bóg także nienawidzi rozwodu, zerwania więzi małżeńskiej (Mal 2:14-16). 2 rozdział Księgi Malachiasza jest trudnym fragmentem, którego tłumaczenie jest kwestionowane, ale możemy mieć pewność, że: to co w Starym Testamencie było mętne, kiedy rozwód był dopuszczalny, w Nowym Testamencie jest krystaliczne jasne i rozwód jest praktyką zakazaną, za wyjątkiem cudzołóstwa (Mk 10:1-12). Bóg szczególnie nienawidzi rozwodów.

Podsumowując, Bóg nienawidzi grzechu seksualnego. On żywi odrazę w przypadku każdego splamienia jego daru seksualności, a także nie toleruje wszelkich zniesławień małżeństwa dalekich od jego właściwego kontekstu.

Dlaczego Bóg nienawidzi niemoralności seksualnej?
Dlaczego Bóg nienawidzi niemoralności seksualnej? Ponieważ w jakiś sposób grzech seksualny jest bardziej poważny aniżeli inne formy buntu. W 1 Kor 6:18 czytamy zaskakujące słowa: „Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału”. Bibliści dyskutują nad znaczeniem tego stwierdzenia, ale jedno jest jasne: grzech seksualny powoduje szyderstwo pomiędzy związkiem naszej fizyczności i duchowości. W nauczaniu Pawła możemy dostrzec, że grzech seksualności ma szczególne konsekwencje gdyż zakłóca naszą tożsamość chrześcijańską jako ludzi, którzy zjednoczyli się z Chrystusem przez Ducha Świętego.

Grzech seksualny degraduje i sprzeniewierza ciało, które jest świątynią Ducha Świętego. „Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga” (1 Kor 6:19-20). Warto wskazać, że Paweł użył podobnego języka do opisania bałwochwalstwa i seksualnej niemoralności. Oba są przejawami głębokiego buntu przeciwko Bogu.

Boży sąd nad niemoralnością seksualną
Bóg jest doskonały w swoim wyroku dotyczącym niemoralności seksualnej. Większa część 1 rozdziału Listu do Rzymian poświęcona jest udowodnieniu, że Boży sąd ciąży na tych, którzy w swojej nieprawości oddają się popełnianiu tego przewinienia: „Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują” (Rz 1:32). 1 Kor 6:9 mówi nam, że rozpustnicy, cudzołożnicy ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. To samo nauczanie widzimy w Gal 5:19-21; Ef 5:5; Obj 22:15. Autor Listu do Hebrajczyków mówi: „Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13:4). Ci którzy popełniają niemoralność seksualną spotkają się z prawomocny, wiecznym sądem Bożym.

Nadzieja dla niemoralności seksualnej
Jest jednak nadzieja dla tych, którzy dopuszczają się tej nieprawości. W swoim pierwszym Liście do Tymoteusza Paweł błyskawicznie przechodzi od kwestii Prawa (1 Tm 1:10) do „ewangelii błogosławionego Boga”. Ewangelia nie jest zbawieniem przygotowanym dla elitarnej grupy ludzi, którzy poprzez swoją nieskazitelność znaleźli uznanie w oczach Boga. Ewangelia jest dla grzeszników i tych, którzy w swojej bezradności zdecydowali się szukać zbawienia u Pana. Łaska obejmuje wszystkich grzeszników i każdy rodzaj grzechu.

Kluczowe wersety dotyczące niemoralności seksualnej
Jeśli chcesz przestudiować zagadnienie niemoralności seksualnej, musisz koniecznie zapoznać się z niniejszymi fragmentami:
- Bóg zaprojektował małżeństwo i seksualność dla mężczyzny i kobiety (Rdz 2:24-25)
- Bóg nienawidzi aktów homoseksualnych (Kpł 18:22)
- Bóg nienawidzi aktów seksualnych między ludźmi a zwierzętami (Kpł 18:23)
- Bóg nienawidzi noszenia odzieży charakteryzującej płeć przeciwną (Pwt 22:5)
- Bóg nienawidzi i nie przyjmuje ofiar pochodzących z prostytucji (Pwt 23:18)
- Bóg nienawidzi wyzysku przez rozwód (Pwt 24:4)
- Bóg nienawidzi rozwodów (Mal 2:14-16)
- Bóg nienawidzi seksualnej niemoralności we wszelkiej jej formie (Gal 5:19-21; Ef 5:5; Obj 22:15)
- Bóg stworzył ciało dla czystości a nie dla niemoralności (1 Kor 6:13)
- Bóg nakazuje nam uciekać od seksualnej niemoralności (1 Kor 6:18)
- Bóg oferuje przebaczenie dla ludzi pogrążonych w seksualnej niemoralności (1 Kor 6:9-11)
- Bóg nakazuje, aby relacja seksualna miała miejsce tylko w małżeństwie (Hbr 13:4).

Oprac. na podstawie tekstu Tima Challies’a
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger