wtorek, 7 lipca 2015

Co każdy katolik musi usłyszeć o Ewangelii Jezusa Chrystusa

„Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1 Tym 1:15)
„Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” (1 J 5:12-13)
Jest wielu zranionych i zawiedzionych ludzi wychowanych w nauce Kościoła Rzymskokatolickiego. Są rozczarowani, ponieważ kościół, o którym im mówiono, że jest ich jedyną nadzieją na dotarcie do Boga, okazał się być pełen skandali. Nie znając nic innego poza Kościołem Katolickim, przez który zostali zawiedzeni, a także nie mając żadnej wiedzy na temat innej drogi do Boga, pogrążyli się w beznadziei.
Ten artykuł jest adresowany do takich osób. Chcę podzielić się z wami pewnymi rzeczami, które głosił Pan Jezus i Jego apostołowie a których najprawdopodobniej nigdy nie usłyszeliście w waszym kościele. To co jak dotąd wiesz, brzmi strasznie: tylko Kościół Rzymskokatolicki trzyma w swoich dłoniach klucz do otrzymania Bożego przebaczenia i nagle ten sam kościół traci  swoją wiarygodność w twoich oczach. Więc możesz dalej wspierać swój kościół, pomimo dowodów wskazujących na wiele poważnych problemów, albo zrezygnować z szukania Boga. To czego Kościół Katolicki wam nie powiedział, a w co sam rzekomo wierzy, jest zawarte w Biblii: to prawda która uczyni was wolnymi.

Jezus zrobił to wszystko dla ciebie
Największym problemem w umysłach wielu ludzi, którzy wychowywali się w Kościele Rzymskokatolickim jest przekonanie, że to co Jezus zrobił nie jest wystarczające aby zapewnić im niebo. Dla wielu ludzi oczywisty jest fakt, że wypełnianie obowiązków, które Kościół Katolicki wyznaczył jest nieodzowne, jeśli ktokolwiek ma nadzieję zadowolić Boga i uzyskać przebaczenie. Innym problemem jest popularny pogląd, że wszyscy dobrzy ludzie pójdą do nieba, zwłaszcza jeśli są katolikami. 
Katolicy mogą być zdezorientowani bo całe życie słyszeli, że tylko poprzez posłuszeństwo Rzymowi można odnaleźć drogę do nieba oraz, że prawdopodobnie wszyscy pójdą do nieba no chyba, że są strasznymi zbrodniarzami. Na podstawie Biblii pokażę ci, że obydwa te poglądy są nieprawdziwe.
Zacznijmy od poglądu, że wszyscy dobrzy ludzi pójdą do nieba, zwłaszcza katolicy. Jeden z biblijnych wersetów cytowanych na początku tego artykułu mówi nam o tym, że tylko ci, którzy „mają Syna, mają życie”. Ci którzy nie mają Syna są wykluczeni. Kolejny werset pokazuje nam wyraźnie, że apostoł Jan pisze o życiu wiecznym. Kościół Rzymskokatolicki naucza, zresztą zgodnie z prawdą, że niebo i piekło naprawdę istnieje. Jednakże to czego nigdy ci nie powiedziano, dotyczy podstaw Bożego Sądu Ostatecznego, który określi twoje wieczne przeznaczenie. Święty Jan mówi wyraźnie, że to twoja relacja z Jezusem Chrystusem będzie o tym decydować. Posłuchaj co Pan Jezus powiedział o tym w Ewangelii napisanej przez swojego umiłowanego apostoła Jana: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (J 5:24). Jezus powiedział, że życie wieczne można mieć tylko w oparciu o wiarę w Jego Słowo oraz zaufanie Bogu. Kiedy mówi „przeszedł ze śmierci”, wskazuje na nasz grzeszny stan. Karą za grzech jest śmierć. Apostoł Paweł wyjaśnia to w swoim liście: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rz 6:23).
Bóg pozwolił świętemu Janowi na końcu jego życia zobaczyć i opisać to co nastąpi przy końcu tego wieku. Jan pisał o sądzie ostatecznym: "I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach" (Obj 20:12). Następnie pisał o wiecznym przeznaczeniu tych, których imiona nie znalazły się w księdze życia: „I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Obj 20:15). To czego musimy się dowiedzieć to w jaki sposób nasze imiona mogą się znaleźć w księdze życia. Jaką pracę musimy wykonać aby mieć pewność, że nasze imiona zostaną odnalezione w niebiańskiej księdze Bożych wyroków? Kościół Rzymskokatolicki posiada długą listę uczynków, która zapewne jest ci dobrze znana, prac które zajmą resztę twojego życia.  Ale co powiedział Jezus o tym co musimy uczynić?
Jezus został zapytany wprost jakie uczynki są niezbędne aby zyskać Bożą przychylność: „Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże?  (J 6:28).  Jak myślisz, jakiej odpowiedzi udzielił Jezus? Myślisz, że Jezus powiedział im aby byli bardzo religijni do końca swojego życia i dawali na kościół? Nie, święty Jan zapisał każde słowo, które Jezus skierował do tych ludzi: „To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał” (J 6:29). Jezus był tym, którego Bóg posłał, tym który od wieczności był z Bogiem, tym który został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z Mari dziewicy. Jezus będąc na ziemi był jedynym bezgrzesznym człowiekiem, łączącym w sobie pełnię bóstwa oraz człowieczeństwa. Kościół Rzymskokatolicki wierzy w to wszystko. Dzieło Boże, o którym mówił Jezus to położenie całej swojej wiary w Chrystusie. To nie żadna chwalebna i zasługująca na uznanie praca, którą musisz wykonać, ale przemieniające życie Boże działanie w tobie.
Wiara w to co Chrystus zrobił dla ciebie jest konieczna, aby podobać się Bogu, znaleźć swoje imię w Księdze Życia i uniknąć zbliżającego się sądu ostatecznego.
Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam: Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz" (J 6:35-37)
Musisz przyjść do Chrystusa i zaufać Mu jako Jedynemu, który posiada wszystko czego potrzebujesz. Wielu którzy na własne oczy widziało cuda dokonywane przez Jezusa nie wierzyło w Niego. Wielu z tych, o których czytamy w 6. rozdziale Ewangelii Jana wiedziało w jak cudowny sposób Jezus rozmnożył chleb czy też chodził po wodzie. A mimo to odrzucili Go, kiedy wyraźnie wskazał im, że On jest jedyną drogą prowadzącą do Boga. Rozważ co Jezus powiedział do tych ludzi: „A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym” (J 6:40)
Płacąc karę
Jezus nauczał, że możesz mieć życie wieczne oraz pewność uczestnictwa w zmartwychwstaniu umarłych oraz spędzenia całej wieczności w niebie wraz z Nim i wszystkimi świętymi. Jest coś szczególnie ważnego w tej wierze, o czym zapewne Kościół Rzymskokatolicki nigdy ci nie powiedział. Ich własne Pismo Święte naucza, że Jezus Chrystus zapłacił raz na zawsze karę za wszystkie grzechy każdego grzesznika, który Mu zaufa. Raz na zawsze – to jest ten szczególnie ważny element, o którym twój kościół nigdy ci nie powiedział. 
Prawdopodobnie czujesz się jakby Jezus ofiarowywał siebie samego wiele razy na każdej Mszy Świętej, a jeśli nie będziesz w niej uczestniczył to twoje grzechy nigdy nie zostaną odpuszczone. Pozwól proszę, że podzielę się z tobą kilkoma wersetami z Biblii, które pozwolą ci ocenić samemu co Pan Jezus i Jego uczniowie mówili na ten temat.
Święty Piotr wyjaśnił cel śmierci Pana Jezusa: “Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3:18). 
Skoro Jezus był bezgrzeszny, umarł za nasze grzechy, nie za swoje. Dlatego słowa, “umarł raz na zawsze” oznaczają, że zapłacił za wszystkie nasze grzechy a Jego śmierć była całkowicie wystarczająca. Żadna inna ofiara nigdy nie będzie potrzebna. Kiedy mówimy o krwi Chrystusa, mamy na myśli życie, które za nas dał oraz krew, którą On dosłownie przelał za nas na krzyżu Golgoty. Ten jeden akt w pełni wypełnił Boże święte i sprawiedliwe wymagania dotyczące zapłaty za grzechy. "Raz na zawsze” oznacza, że ta ofiara nigdy więcej nie będzie powtórzona. Musimy zaufać Jego ofierze złożonej za nasze grzechy a nie polegać na naszych ludzkich uczynkach. Wszystkie religijne uczynki są całkowicie bezwartościowe jeśli nie wynikają z wiary w skończone dzieło Chrystusa. Święty Paweł pisał: „ Albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest” (Rz 14:23) 
Piotr napisał również, że celem śmierci Jezusa, który złożył jedną doskonałą ofiarę za nasze grzechy było doprowadzenie nas do Boga. To Jezus doprowadził nas do Boga. Tych którzy całą swoją wiarę położyli w Jezusie i tylko w Nim, On sam doprowadzi do nieba byśmy mogli przebywać w Bożej obecności. Jezus powiedział: „ A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (J 14:3). Jezus umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał. Objawił się swoim uczniom a następnie w ciele wstąpił do nieba. Apostołowie zostali pocieszeni przez Jezusa ponieważ On poszedł aby przygotować im miejsce. Zaraz po tym cudownym zapewnieniu, Jezus stanowczo oświadczył: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (J 14:6). Jezus i tylko Jezus może doprowadzić nas do Ojca w Niebie.
Pośrednik
Bóg przyciąga nas do relacji ze Sobą w momencie kiedy przez wiarę przychodzimy do Chrystusa wierząc, że zapłacił On za nas należną karę. Oznacza to, że pokutujemy (odwracamy się od pokładania nadziei w samych sobie i wszystkim innym co nie jest Bogiem) i wierzymy w pełni wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. Ci którzy będą pokutować i uwierzą zostaną ocaleni przed Bożym gniewem. Święty Jan napisał: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim" (J 3: 36).
Boży gniew skierowany przeciwko grzechowi został zażegnany przez krew Chrystusa. Biblia mówi nam o tym jak Jezus stał się lepszą ofiarą aniżeli starotestamentowy system ofiarniczy:
"Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.  Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu" (Hbr 9: 12-14)
Jezus oczyszcza nas nie tylko przez zewnętrzne zakrycie grzechu, ale przede wszystkim oczyszcza nas od wewnątrz. W naszych sercach i umysłach dokonuje dzieła łaski. Gdy nasze sumienie jest splugawione bo wiemy, że zgrzeszyliśmy, to dokonanie kilku dobrych uczynków nie zapewni nam oczyszczenia. Tylko jeśli ufamy, że Jezus dokończył dzieła, to On całkowicie oczyści nasze sumienie, czyniąc nas czystymi i dostępującymi przebaczenia.
Kolejny fragment z Listu do Hebrajczyków również podkreśla rolę Jezusa jako naszego pośrednika. Zrozumienie tego jest bardzo istotne. To właśnie w tym miejscu Kościół Rzymskokatolicki wprowadził w błąd ciebie i miliony innych ludzi. Całe życie najprawdopodobniej wmawiano ci, że istnieje wielu pośredników pomiędzy tobą a Bogiem. Poczynając od księdza z twojej parafii, po biskupów, prałatów, papieża, uwielbionych świętych i Marię. Jednakże pomyśl przez chwilę co w Biblii napisał święty Paweł: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1 Tym 2:5)
Jest tylko jeden pośrednik – Jezus Chrystus. Pewnie wielokrotnie mówiono ci, że nie możesz bezpośrednio zwracać się do Jezusa. Nic bardziej mylnego. Wprost przeciwnie, Biblia mówi, że musisz przyjść do Jezusa aby uzyskać zbawienie: "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4:12)
Jezus jako człowiek i Bóg jest jedynym doskonałym i bezgrzesznym Zbawicielem. Jako Bóg może słyszeć każdą twoją modlitwę. Tylko On może uczynić to, czego żadna osoba, której brakuje cech bóstwa nie może spełnić. Jesteśmy ograniczeni, zawsze byliśmy i będziemy przez całą wieczność. Będąc w jednym pokoju z dziesięcioma lub piętnastoma ludźmi mówiącymi jednocześnie bardzo szybko nie będziesz w stanie zrozumieć żadnego z nich. Wyobraź sobie teraz miliony ludzi mówiących do ciebie w tym samym czasie. Aby równocześnie ich słyszeć i odpowiadać im, musiałbyś posiadać nieskończoną inteligencję i moc.  Jezus taką posiada, w końcu On jest Bogiem.
Maria jest uwielbioną świętą, ale w rzeczywistości w dalszym ciągu pozostaje, podobnie jak inni święci, skończonym stworzeniem. Jezus nigdy nie został stworzony, ale istniał razem z Bogiem jako Bóg przez całą wieczność. Przez to Jezus może cię słyszeć a także wstawiać się w twoim imieniu przed Bogiem, jeśli tylko Mu zaufasz. Maria nie może słyszeć i odpowiadać na wszystkie modlitwy, które są zanoszone do niej codziennie dlatego, że jest skończonym stworzeniem ludzkim. Tylko Jezus może pomóc i On chce abyś Go o to poprosił. Jezus zachęca: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11:28-29)
Ufając w zbawienie w Jezusie
Ewangelia to dobra nowina zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest za darmo. Nikt z nas nigdy nie zasłuży sobie na zbawienie, jest to dar Boży dla nas grzeszników. Biblia kończy się zaproszeniem do przyjęcia tego bezcennego daru:
"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota" (Obj 22:17)
Przyjście do Chrystusa oznacza porzucenie zaufania we własne siły, wiary w człowieka a także w jakikolwiek system religijny. Oznacza to położenie całej ufności w ukończone dzieło Chrystusa, którego On dokonał za ciebie.
Biblijne przesłanie jest bardzo proste. Jego doskonałe streszczenie zawarte jest w 17. rozdziale Księgi Jeremiasza:
„Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!”  (Jer 17:5-7)
Zaufanie jakiemukolwiek systemowi religijnych uczynków jest równoznaczne z zaufaniem człowiekowi. Musimy pokutować z takiego myślenia i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, którego Bóg wskrzesił z umarłych. Święty Paweł napisał:  „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz" (Rz 10:9)
Być zbawionym oznacza być uratowanym przed Bożym gniewem oraz karą za grzech. Być zbawionym oznacza być pewnym spędzenia całej wieczności w niebie wraz z Bogiem i wszystkimi uwielbionymi świętymi.
Prawdopodobnie słyszałeś stwierdzenie, że nikt nie może być pewny ani pójścia do nieba ani tego, czy jest do końca pojednany z Bogiem.  Biblia jednak naucza nas czegoś innego. Zakończę, cytując fragment z początku tego materiału: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny" (1 J 5:13)
Już teraz możesz być całkowicie pewny swojego wiecznego przeznaczenia. Zostaw wszystkie religijne uczynki oraz ludzkich pośredników i zwróć się z wiarą do Chrystusa, wierząc, że On raz na zawsze zapłacił całą karę za twój grzech. Bóg nie może kłamać i to On powiedział, że podaruje życie wieczne wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa.
Bob Dewaay
tłumaczenie: Mateusz
Źródło: http://cicministry.org/commentary/issue74.htm
 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger