czwartek, 31 lipca 2014

Nowopowstający Kościół i proroctwa bibilijne

Być może termin Nowopowstający Kościół (Emerging Church) nic ci nie mówi. Jeśli tak jest, to uwierz mi, że już za chwilę to się zmieni. Biblijnie wierzący chrześcijanie stają dziś naprzeciw gwałtownego ataku nowych idei i doświadczeń, które próbują na nowo przedefiniować znaczenie chrześcijaństwa w postmodernistycznym świecie. Słowo Boże jest atakowane. Prawdy biblijne są zastępowane słowami chrześcijańskich przywódców, którzy twierdzą, że nadszedł czas "aby uczynić wszystko co tylko możliwe, by ustanowić Królestwo Boże tutaj na ziemi".

Ta nowa fala, która ogarnia cały świat jest bardzo potężna. Podczas gdy inne fale pojawiały się i znikały, to Nowopowstający Kościół jest jak tsunami mogące przekształcić fundament wiary chrześcijańskiej - ewangelię Jezusa Chrystusa.

Na świecie zachodzi coraz więcej zmian w imię Chrystusa. Musimy rozważyć kilka z nich ponieważ, żaden kościół ani też wyznanie nie jest w pełni odporne na te zmiany. Ruch Nowopowstającego Kościoła nabiera tempa.
 • Pismo nie jest już jedynym autorytetem i podstawą chrześcijańskiej wiary
 • Centralne miejsce ewangelii Jezusa Chrystusa zastępowane jest humanistycznymi sposobami osiągania wzrostu kościoła i ewangelią społeczną
 • Coraz większy nacisk kładziony jest na budowanie królestwa Bożego teraz, a coraz mniejszy na ostrzeżenia biblijne mówiące o rychłym powrocie Jezusa Chrystusa i o nadchodzącym sądzie w przyszłości
 • Nauczanie, że Jezus Chrystus będzie rządził i królował dosłownie przez okres tysiąca lat, uważane jest za niebiblijne i heretyckie
 • Często naucza się, że Kościół zajął miejsce Izraela i że Izrael nie ma znaczenia proroczego
 • Naucza się, że księga Objawienia nie odnosi się do przyszłości, lecz została już wypełniona w przeszłości
 • Zaczyna się promować eksperymentujące, mistyczne chrześcijaństwo jako sposób dotarcia do postmodernistycznej generacji
 • Promuje się przekonanie, że chrześcijaństwo musi być uformowane na nowo, jeśli chce mieć znaczenie dla tej generacji
 • Pastor może wdrażać idee zwana „starą przyszłością" lub „zabytkowym chrześcijaństwem", twierdząc, że aby poprowadzić kościół naprzód, musimy cofnąć się w historii kościoła i dowiedzieć się, dzięki jakim doświadczeniom można skutecznie przekonać ludzi do chrześcijaństwa
 • Podczas, gdy autorytet Słowa Bożego jest podważany, uważa się wizje i doświadczenia zmysłowe za klucz do doświadczania i poznawania Boga
 • Te doświadczenia to m.in. ikony, świece, kadzidła, liturgia, labirynty, stacje modlitewne, modlitwa kontemplacyjna, doświadczanie sakramentów, szczególnie sakramentu Eucharystii
 • Duży nacisk kładzie się na ekumenizm wskazując, że jest on pomostem łączącym i jednoczącym z kościołem katolickim
 • Niektórzy protestanccy liderzy ewangeliczni uważają, że Reformacja zaszła zbyt daleko. Badają na nowo twierdzenia „ojców kościoła" i dochodzą do wniosku że komunia jest czymś więcej niż tylko symbolem i że Jezus jest naprawdę obecny w opłatku w czasie komunii
 • Widoczne jest rosnące zainteresowanie jednością ekumeniczną dla potrzeb pokoju światowego, uznaje się znaczenie innych religii i istnienie wielu dróg do Boga

Chociaż termin "Nowopowstający Kościół" może wydawać się nowy, to jednak idee promowane przez Emerging Church mogą być zrozumiane poprzez ostrzeżenia, które znajdziemy w Biblii. Dotyczą one fałszywej oblubienicy końca czasów, która przygotuje drogę dla antychrysta. Nie jest to zaskoczeniem dla ludzi traktujących Biblię poważnie. Poniżej znajduje się lista trendów, których można oczekiwać w przyszłości, a także ostrzeżenia które znajdziemy w Piśmie Świętym.
 • apostazja (odstępstwo od wiary) będzie coraz większa i większa. Wiele osób, które niegdyś budowały swoja wiarę w oparciu o Słowo Boże, zacznie wierzyć w rzeczy będące w sprzeczności z nim. Zwiedzenie to będzie stawać się coraz mocniejsze, gdyż Bóg ześle na nich "ostry obłęd", który przezwycięża tych, którzy odmówili przyjęcia Słowa Bożego jako prawdy (2 Tes 2: 3-11)
 • chrześcijaństwo będzie "odkryte na nowo" jako chrześcijaństwo dalekie od biblijnej wiary i przyjmujące alternatywną "wiarę" inspirowaną "naukami demonów", które mają plan, aby przygotować fałszywą oblubienicę dla fałszywego Chrystusa (1 Tym 4:1)
 • Biblijna nauka o grzechu zostanie zastąpiona psychologiczną samopomocą i programami promującymi egoistyczną miłość ukierunkowaną na siebie samego aniżeli na Boga (2 Tym 3: 1-5)
 • Szczerzy, biblijnie wierzący chrześcijanie uwiedzeni doktrynami demonów będą tracić rozeznanie i przyjmować w imię chrześcijaństwa idee, które tak naprawdę są antychrześcijańskie (2 Tym 2: 23-26)
 • Droga do Rzymu i Jednej Światowej Religii stanie się coraz bardziej oczywista dla tych, którzy studiują proroctwa biblijne. Plan Rzymu mający na celu zjednoczenie wszystkich religii świata na rzecz pokoju, będzie promować fałszywe i złudne poczucie bezpieczeństwa (1 Tes 5, 1-5)
 • Plan P.E.A.C.E promowany przez chrześcijan utożsamiających się z Ruchem Świadomego Celu (Purpose Driven) może spowodować, że wielu wierzących odejdzie od prostoty ewangelii na rzecz ewangelii socjalnej. Moim zdaniem istnieją poważne obawy co do tego pomimo faktu, że ewangelia socjalna obiecuje odpowiedzi na problemy tego świata. Plan pokojowy Kościoła Rzymskokatolickiego połączony z planem P.E.A.C.E dążą do ustanowienia Królestwa Bożego tutaj na ziemi poprzez ludzki wysiłek
 • Zwodziciele staną się coraz bardziej efektywni w wyniku czego wielu zostanie zwiedzionych. Coraz mniejsza liczba chrześcijańskich liderów będzie nauczać Słowa i ostrzegać o zbliżającym się powrocie Jezusa (2 Tym 3: 13)
 • Wiara w Słowo Boże i w prostotę ewangelii stanie się rzadkością (Łk 18, 8)
 • Poważnie wierzący, biblijni chrześcijanie zaczną spotykać się w prywatnych domach, studiując Biblię. Biblijnie wierzący chrześcijanie, którzy staną na prawdzie Słowa Bożego i będą ostrzegać innych o niebezpieczeństwach planów stworzonych przez człowieka i będących w sprzeczności z Bożymi planami, będą postrzegani jako szaleńcy i niebezpieczni heretycy (2 Tym 3-12)
 • Babilońskie chrześcijaństwo stanie się coraz bardziej popularne, a plan szatana mający na celu zwiedzenie całego świata w imię Jezusa Chrystusa będzie w dalszym ciągu się rozwijał (Mt 24: 3-4)
 • Ta fałszywa ewangelia może być zrozumiana w świetle ostrzeżeń apostoła Pawła skierowanych do kościoła w Koryncie. "Inny duch" będzie prowadził ludzi do "innego Chrystusa" jako, że "inna ewangelia" będzie ogarniać cały świat (2 Kor 11, 3-4)
 • fałszywe objawienia rzymskokatolickiego Jezusa Eucharystycznego staną się coraz bardziej widoczne. Ludzie wszystkich wyznań zostaną ostatecznie przyciągnięci do tzw "Eucharystycznych Cudów" wyrażających się w znakach i cudach obejmujących uzdrawianie i wypędzanie demonów (Mt 7, 21-23)
 • Objawienia kobiety, która będzie twierdzić, że jest matką Jezusa, nazywaną również "Królową Nieba" będą w dalszym ciągu odgrywać istotną rolę w ustanowieniu panowania Jezusa Eucharystycznego. Kobieta ta będzie twierdzić, że jest współodkupicielką ludzkości. W świetle Biblii będziemy mogli dostrzec demoniczny charakter tych objawień (Iz 47, 10)
 • Jednakże ta "Maria" będzie istotnym czynnikiem w procesie zaprowadzenia jedności pomiędzy katolikami, muzułmanami i przedstawicielami innych religii na rzecz pokoju. Ostatecznie wszystkie religie zjednoczą się dla sprawy pokoju, uwiedzione przez maryjne objawienia i fałszywą obecność Jezusa Chrystusa w eucharystii (Mt 24: 23-26)
 • coraz więcej będziemy słyszeć o katolickim poglądzie dotyczącym panowania Jezusa Eucharystycznego (Drugie Przyjście) związanego z objawieniem Eucharystycznego Jezusa, które manifestuje się poprzez adoracje eucharystyczną. 
  
W świetle proroctw biblijnych można by powiedzieć o wiele więcej na temat kierunku w jakim będzie rozwijać się Nowopowstający Kościół. Jedno jest pewne. Ostrzeganie ludzi przed tym co zapowiada Biblia nie będzie popularne. Możemy spodziewać się, że tendencja ujednolicenia, bez względu na cenę, będzie kontynuowana. Ci, którzy odmówią skłonienia swojego kolana przed nadchodzącą na rzecz pokoju Jedną Światową Religią, zostaną uznani za awanturników.

Mam zamiar zakończyć ten komentarz wezwaniem skierowanym do wszystkich tych, którzy wierzą Słowu Bożemu. Jedynym sposobem, aby zrozumieć to wszystko co się dzieje i rozpoznać kłamstwo, jest wiedza na temat tego co Bóg powiedział. Wielu mówi, że nie jest już w stanie znaleźć kościoła, który wykłada Słowo Boże, gdzie pastor ostrzega swoje stado przed nadchodzącym kłamstwem.

Apostoł Jan w swojej wizji zapewnił rozwiązanie tego dylematu: 

"Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające" (Obj 18,1-4).

Roger Oakland
http://www.understandthetimes.org/commentary/c40.shtml


 

5sola.pl Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger